AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) se yon teknik ki pèmèt fè rekèt HTTP nan yon paj wèb san paj la pa rechaje.

Se Microsoft ki te premye vini ak teknik sa a nan epòk te gen anpil konpetisyon pami kreyatè premye vèsyon navigatè yo. Chak konpayi te pwofite kreye teknoloji pou ajoute nouvo fonksyonalite, yon fason pou atire plis itilizatè pou pwodui yo.

An bon kreyòl, AJAX pèmèt navigatè a, aprè li fin chaje yon paj epi afiche li, voye ak resevwa tout kalite done sou entènèt, san paj la pa rechaje. XML ki nan tèm AJAX la pa tèlman fè sans ankò paske se pa sèlman done nan fòma XML ki ka transfere pa teknik sa a. Sa pèmèt kreye paj wèb ki vrèman entèraktif ak aplikasyon wèb ki ka mache pi rapid tou, paske tout paj la pa bezwen rechaje epi souvan done AJAX yo pi lejè.

Jounen jodi a, yon pakèt sit ak aplikasyon wèb itilize teknik sa a pou ajoute fonksyonalite tankou sijesyon nan rechèch, soumèt yon fòm, vote, ak yon pakèt lòt bagay.

Men yon egzanp pou fè itilite li parèt pi klè. Lè w monte sou Google oubyen Facebook pou w fè yon rechèch, sit oubyen aplikasyon platfòm sa yo ba w sijesyon pandan w ap tape sa w bezwen an. Sa fè ou pa oblije tann tout paj la rechaje aprè ou fin soumèt fòm ki gen sa w bezwen chèche a pou w jwenn rezilta. Chak tan ou tape yon lèt, gen yon rekèt ki fèt pou mande sèvè a chèche sa w bezwen an, osito sèvè a jwennn rezilta a, ki ka pozitif oubyen negatif, li retounen repons la, sit la oubyen aplikasyon an, selon lojik ki ladan l lan, ka afiche rezilta oubyen fè yon lòt bagay, sa depann de kisa pwogramè a (yo) te bezwen fè.

 

Anpil nan titoryèl nou pral pibliye yo sou Geek509 ap itilize teknik sa a. Kidonk kontinye suiv nou sou tout rezo sosyal nou yo.