Yon CDN (Content Delivery Network), se yon rezo entènèt distribiye entèlijan, ki gen pou wòl prensipal sèvi fichye statik tankou dokiman, imaj, son ak videyo.

Mwen di wòl prensipal paske wòl yon rezo a ka varye selon bezwen konpayi/biznis ki mete li sou pye a. Men li plis itilize pou sèvi fichye statik pou fè aplikasyon ak sèvis sou entènèt mache pi rapid.

Kòman li pèmèt sa? OKe, nòmalman si w ap kreye yon aplikasyon (wèb) ki ap jenere paj HTML kote sèvè (server-side rendering), jeneralman ak yon langaj pwogramasyon oubyen yon framework ki baze sou tèt li, w ap bezwen voye imaj, kòd CSS ak JavaScript bay navigatè a. Sa vin fè sèvè aplikasyon w lan pa sèlman responsab pou lojik, jere bazdone elatriye, men li oblije sèvi fichye statik tou, ki ka yon chay pou li, paske yo ka lou anpil, e ou ka gen anpil trafik, ki vin mete plis chay sou sèvè a toujou. Plis tou, navigatè yo an jeneral gen yon nonb limite fichye yo ka telechaje an menm tan sou menm domèn (oubyen soudomèn) nan. Tout sa vin jwe kont pèfòmans aplikasyon sa a. Kounye a imajine si aplikasyon w lan, sèl sa w ba l fè se sèvi HTML (oubyen JSON si se yon API) epi kite yon CDN sèvi fichye statik sa yo. Aplikasyon w lan ap vin pi rapid. Epi navigatè a ap ka telechaje fichye yo pi rapid tou, paske li pa limite a yon sèl domèn.

Yon CDN souvan rapid paske tout sèvè li yo distribiye diferan kote nan mond la (yo ka nan menm peyi tou), e li ap sèvi kliyan yo ak sèvè ki pi prè yo jeyografikman. Toutan sèvè a pi prè kliyan an, kliyan an resevwa repons rekèt la pi rapid.

Lòt wòl yon CDN ka genyen, se pèmèt kreye aplikasyon nan EDGE. Sa vle di menm sèvè sa yo ka gen aplikasyon sou yo ki ka fè lojik tou prè kliyan an, sa pèmèt aplikasyon sa a pa oblije santralize yon sèl kote, men li ka distribiye. Sa ki vin ogmante pèfòmans la anpil.

Yon egzanp aplikasyon nan EDGE yon CDN se Cloudflare Workers. Se yon sèvis Cloudflare ofri ki pèmèt ou ekri aplikasyon ki ka mache sou tout sèvè gwo rezo yo a ki nan tout mond la. Sa bay gwo opòtinite pou kreye aplikasyon ki pa menm bezwen pou w gen pwòp sèvè pa w, yon teknik ki fè pati konsèp Serverless la.

Mwen itilize CDN pou tout sit wèb ak aplikasyon serye mwen ap fè. E Cloudflare se premye opsyon mwen itilize, e sa ki pi cool la, se paske mwen pa peye. Mwen itilize plan gratis yo a, li ofri anpil opsyon entèresan.

Mwen kreye yon titoryèl sou kòman pou kreye yon aplikasyon pou chèche fim ak Cloudflare Workers epi React sou Dev.to (nan lang anglè). Pou ale sou demo a ou kapab klike la.

Gen plis kontni ki ap vini sou CDN, Cloudflare, aplikasyon wèb, API ak React. Suiv Geek509 sou tout rezo sosyal yo pou jwenn tout lè yo tonbe.