React (oubyen React.js), se yon libreri (yo rele li framework tou) JavaScript front-end, ki pèmèt kreye entèfas pou aplikasyon pi fasil e pi rapid. Ou itlize yon langaj ki rele JSX pou kapab fè sa yon fason deklaratif olye de enperatif. Sa vle di ou jis ekri kisa ou bezwen fè olye de kòman li dwe fèt, epi React li menm fè sa otomatikman pou ou, e li fè sa yon fason ki trè pèfòman.

React te fèt pou itilize sou entènèt, nan sit ak aplikasyon wèb, pou amelyore eksperyans itilizatè yo, epi pou fasilite pwogramè yo ekri pi bon entèfas tou. Se yon devlopè nan Facebook ki rele Jordan Walke ki kreye li an 2011, e Facebook mete li lib pou tout moun itilize an 2013.

React tèlman vin gen popilarite sou entènèt, yo separe React an 2 pati. Premye pati a yo toujou rele li React, li la pou jere konpozan (component nan lang anglè) ak tout fonksyonalite yo. Dezyèm pati a yo rele li React DOM, ki li menm la pou pran konpozan React yo epi transfòme yo yon fason pou afiche nan DOM (Document Object Model) navigatè a pou itilizatè ka wè. Konsa React ki ap jere konpozan yo ak entèraksyon yo youn ak lòt, vin ka itilize pa sèlman sou entènèt, men sou lòt platfòm tou tankou Android, iOS, Windows ak lòt depi gen yon libreri pou transfòme kòd React yo pou platfòm nan. E se konsa React Native li menm, yon libreri Facebook kreye pou pèmèt devlope aplikasyon mobil ak React epi JavaScript, vin kreye an 2015.

React se youn nan libreri JavaScript front-end, pami Angular ak Vue.js, ki plis popiilè pou ede kreye entèfas ki vrèman entèraktif.